Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
CSE SKAKANKA


1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest: CSE Skakanka w Krakowie (adres: ul. Fiołkowa 15, 31-457 Kraków), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; nr NIP 9451244648, nr REGON: 122881658.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

  • przez wiadomość e-mail na adres: biuro@skakanka.eu
  • telefonicznie pod numerem: 124 105 142
  • pocztą tradycyjną na adres: CSE SkakAnka, ul. Fiołkowa 15, 31-457 Kraków
  • poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie internetowym prowadzonym przez Administratora pod adresem: https://skakanka.eu/, zwanym dalej ,,Serwisem”.

3. ZASADY PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W niniejszej Polityce Prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach:

3.1. DANE KLIENTÓW

3.1.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
Zapisując dziecko na zajęcia i imprezy przez nas organizowane podajesz nam dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy świadczonych przez nas usług. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Dane podane przez Ciebie zarówno przy zapisie dziecka na zajęcia, półkolonie jak i przy zleceniu przeprowadzenia imprezy zorganizowanej są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową oraz w celu realizacji ciążących na nas obowiązków przewidzianych prawem, w szczególności księgowo- podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.1.2. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania

3.1.3. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie współpracownikom oraz podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności, w szczególności, dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

3.2. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA W ZASTĘPSTWIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

3.2.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni dziecka uczęszczającego na nasze zajęcia upoważnili Cię do odbioru dziecka w ich zastępstwie, Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i numeru dokumentu tożsamości będziemy przetwarzać wyłącznie w celu możliwości odebrania dziecka/dzieci w zastępstwie za rodziców/ opiekunów prawnych na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na konieczności weryfikacji osób odbierających dzieci po skończonych zajęciach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te uzyskaliśmy od rodziców/opiekunów prawnych dziecka, do odbioru którego jesteś upoważniony.

3.2.2. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
Dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

3.2.3. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w celu wykonania umowy łączącej Administratora z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

3.3. DANE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU

3.3.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli korzystasz z naszego Serwisu możemy przetwarzać Twoje dane tj. adres IP, pliki cookies, strona internetowa, z której nastąpiło wejście, używana przeglądarka, dane o lokalizacji oraz inne identyfikatory związane z wejściem na naszą stronę. Jeżeli dane te umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO. Wówczas dane te przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania korzystającym z naszego Serwisu treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych, – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te możemy również przetwarzać w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszego Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Również z oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO możemy przetwarzać dane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Wówczas nasz uzasadniony interes będzie polegał na ochronie naszych praw.

3.3.2. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

3.3.3. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

3.4. DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO

3.4.1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
W naszym Serwisie dostępny jest formularz umożliwiający kontakt z nami w określonych przez Ciebie sprawach. Korzystając z formularza podajesz nam dane osobowe niezbędne nam do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, wyjaśnienia interesujących Cię kwestii czy podjęcia na Twoją prośbę z Tobą kontaktu. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi bądź zareagowania na inne zgłoszenie. Dane podane przez Ciebie w trakcie takiej formy kontaktu z nami są przez nas przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, zgłoszenie, prośbę.

3.4.2. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

3.4.3. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

3.5. DANE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

3.5.1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli odwiedzasz nasz portal społecznościowy (Facebook,) przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie z związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszych usługach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z oferowanymi przez nas usługami.

3.5.2. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
Dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

3.5.3. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

3.6. DANE (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW ORAZ PERSONELU (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW

3.6.1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem lub osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz i utrzymywaniu z nim relacji.

3.6.2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
W przypadku, gdy jesteś naszym potencjalnym kontrahentem, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi kontrahentami.

3.6.3. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych
Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:

  • sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;
  • dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej Twojej firmy lub firmy Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz;
  • podał nam je Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, jako nasz (potencjalny) kontrahent, wskazując Ciebie jako osobę kontaktową z jego strony.
Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, to Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.
Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem i podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Twoje dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy tj. adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, nr NIP, nr REGON. Inne dane mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie jeżeli uzyskamy je od Ciebie.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, wobec czego bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz.

3.6.4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

3.6.5. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

3.7. DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ W INNYCH SPRAWACH

3.7.1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż w celu podjęcia z nami współpracy jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.

3.7.2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw np. urzędowych itp. związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli:

  • sam/a nam je podałeś/aś albo
  • udostępniłeś je publicznie sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz.
Jeżeli sam podajesz nam swoje dane, to jest podanie ich jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.

3.7.3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej korespondencji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

3.7.4. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

4. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań branżowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.
Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.
Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.
Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

6. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

6.1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

6.1.1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

6.1.2. Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych
W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

6.1.3. Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

6.1.4. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

6.1.5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

6.1.6. Prawo do przeniesienia Twoich danych
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

6.1.7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

6.1.8. Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych
W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

6.1.9. Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

6.2.1. przez wiadomość e-mail na adres: biuro@skakanka.eu

6.2.2. pocztą tradycyjną na adres: CSE SkakAnka ul. Fiołkowa 15, 31-457 Kraków

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.
Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.
Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

7. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa dostępna pod adresem https://skakanka.eu/ podobnie jak wiele stron internetowych zapisują na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).
Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.
W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.
Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.